Thứ Năm, ngày 25 tháng 10 năm 2012

Tập Vẽ Hoa Đồ

Gửi các Anh Chị hình này để tập vẽ hoa đồ môn Thực Vật.

Nhằm giảm bớt thời gian học của các Anh Chị, Tuyến đã vẽ sẳn : trục, lá bắc, lá đài và cánh hoa.
Chúc các Anh Chị thứ 7 kiểm tra được kết quả tốt.