Thứ Năm, ngày 25 tháng 10 năm 2012

Bài Thực Hành Số 4 - Thân Cây Lớp Ngọc lan Cấp 2

Bài Giảng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên Kính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình Vẽ